Chiang Mai Chamber of Commerce

รวมช่องทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย หลังจากจบมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ยังคงมีช่องทางให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น.. • ติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อเจรจาปรับโครงสร้ …

Read More →

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกา พบว่า มากกว่า 80% ของการโจมตีทางไซเบอร์นั้น เกิดจากสิ่งที่เราไว้ใจแทบทั้งสิ้น …

Read More →

ผลการจัดอันดับอัตราเงินเฟ้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 “ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 จาก 129 เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลข” (เรียงจากต่ำไปสูง)(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2 …

Read More →

ตรวจสุขภาพด้านต่างประเทศของไทย “ผ่านเลนส์ lIP” IIP เป็นบัญชีแสดงฐานะทางการเงินที่ไทยมีกับต่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญและครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์พัฒนาการและความเสี่ยงด้า …

Read More →

รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ปี 2565 อะไรที่ต้องกังวล ในปี 2565 ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินลดลงอย่างมาก ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ความจำเป็นของหลายมา …

Read More →

หากไทยไม่มีการทำนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation policy) จะมีความเสี่ยงเชิงกายภาพ (Physical risk) สูงเป็นลำดับที่ 4 จาก 48 ประเทศ และมีความสามารถในการรับมือค่อนข้างต่ำ อย …

Read More →

ติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ

การค้าการลงทุน
ภายในและต่างประเทศ

เจาะลึกข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก วิเคราะห์ทุกมุมมองธุรกิจเพื่อการค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวสารด้านการเงิน

เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน

วิเคราะห์เศรษฐกิจ

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก วิเคราะห์ทุกมุมมองธุรกิจ

คาดการณ์ทิศทาง

คาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจ แนวโน้มของการลงทุน การขยายตัวทางการค้า

ภายในและภายนอก

เจาะลึกข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

​ข่าวการเงิน การลงทุนจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเศรฐกิจ

35
บทความ

การติดตาม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน Facebook ขององค์กร

f.

อ่านเพิ่มเติม

โดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

178
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ข่าวเศรษฐกิจ
0
ข่าวกิจกรรม
Chiang Mai Chamber of Commerce