โครงการ SME Clinic

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

SMEs Clinic” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหา สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ

  • จากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ได้ส่งผลกระทบให้เกิดความผันผวนและความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ และส่งผลกระทบให้เกิดการเลิกจ้างแรงงาน เป็นปัญหาการว่างงานขึ้นในสังคม
  • จากปัญหาเหล่านี้ หอการค้า ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจและบุคคลทั่วไป จึงได้จัดตั้งโครงการ “SMEs Clinic” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหา สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยSMEs Clinic มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมทั่วไป
รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่