โครงการ CCC Golf

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

   เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดแข่งขันกอล์ฟเป็นสื่อกลาง จึงกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างวัน   

  • หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ดำเนินกิจการ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของสมาชิก ทั้งในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ การพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสมาชิก ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รับใช้สังคมจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศชาติโดยส่วนรวมมาเป็นระยะเวลา 40 ปีแล้ว 
  • เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดแข่งขันกอล์ฟเป็นสื่อกลาง จึงกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพันธมิตร
  1. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาองค์กรหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของจังหวัดเชียงใหม่โดยส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักกอล์ฟผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อันที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของส่วนรวมร่วมกัน

3. เพื่อส่งเสริมกีฬากอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่