โครงการ Chiangmai Local Food

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai_Local Food โครงการที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่มีถิ่นกำเนิด หรือฐานการผลิต หรือกระบวนการพัฒนาหลัก ในท้องถิ่เชียงใหม่   ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตโดยตรง หรือวัตถุดิบต้นน้ำ กลางน้ำ และผล  ผลิตปลายน้ำที่ผ่านการแปรรูปแล้ว และยังหมายถึงโครงการที่รวบรวมผู้  ผลิต ผู้พัฒนา ผู้ขาย ที่เกี่ยวข้องหลักๆ ใน Local Food Ecosystem และแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรรม เพื่อการยกระดับและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ในโครงการมีคุณภาพ มาตรฐาน ทัดเทียมสากล และสะท้อนอัตลักษณ์ของเชียงใหม่

  •  โครงสร้างทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นั้นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ที่มีพื้นที่ถือครองขนาดเล็กและเป็นการผลิตที่เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ จึงทำให้ต้องเผชิญปัญหา และข้อจำกัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหาต้นทุนการผลิต ค่าจ้างแรงงาน ขาดอำนาจต่อรองการตลาด รวมถึงสินค้าล้นตลาดในบางฤดูกาล ทำให้รายได้ของเกษตรกรไม่สม่ำเสมอและมีรายได้น้อย
  • นอกจากนั้นยังมีผลิตผลการเกษตรใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นได้แก่พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 4,849.91ไร่ คิดเป็นร้อยละ0.26ของพื้นที่ทางการเกษตรและได้สร้างกรอบความร่วมมือในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนว่าจะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ ภายในปี 2564 รวมทั้งมีการเพิ่มผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในโรงพยาบาล/สถานศึกษา/ร้านอาหารและในครัวเรือนเองเน้นให้เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสานที่มีคุณภาพ ไร้สารพิษ สารเคมี ซึ่งจะมีการนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพทำให้ผลผลิตมีมาตรฐานสูงขึ้นมีช่องทางการสร้างรายได้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทำให้เกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งอาหารที่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและคุณภาพ   

  • ทั้งนี้หอการค้าฯได้มีกรอบความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรภายในจังหวัดซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตร แต่ยังขาดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการการตลาด ซึ่งเรื่องดังกล่าวหอการค้าไทยจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปช่วยเพื่อเพิ่มมูลค้าเเก่สินค้าเกาตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยองค์กรธุรกิจได้มีส่วนในการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนผ่านการสร้างส่วนร่วมในการเชื่อมโยงทั้งการสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตการจัดการ ที่สำคัญคือการพัฒนาช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรในพื้นที่ผ่านสหกรณ์ต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ด้วย              

  

 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสินค้าการเกษตรในพื้นที่ให้มีการซื้อขาย เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยการสนับสนุนของภาคเอกชนที่สำคัญ ในการใช้สินค้าเกษตรได้เเก่ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงเเรม ตลาดสินค้า ฯลฯ 

2. เพื่อการกระตุ้นการบริโภคของนักท่องเที่ยวเเละคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้นิยมการบริโภคสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อันจะเป็นการเอื้อซึ่งกันเเละกันจะทำให้ปัญหาสินค้าล้นตลาดหมดไป 

3. เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยจะทำให้เกิดการรักษามาตรฐาน คุณภาพ การยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่เชื่อยมโยงตลาดการท่องเที่ยว โดยมีสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่สูงขึ้นในอนาคต

 

 1. การกำหนดพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริม Products Champion ใหม่ในพื้นที่เช่น มันฝรั่ง อโวคาโด้ โกโก้ มันฝรั่ง ข้าวโพดหวาน สตรอว์เบอร์รี่ โคนม กาแฟ พืชผักเมืองหนาว เกษตรอินทรีย์ เเละข้าวเหนียวสันป่าตอง เป็นต้น โดยใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตร

2. การกำหนดกระบวนการส่งเสริมด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าเเต่ละประเภท ( GAP , GMP เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เป็นต้น ) รวมถึงการสร้างฐานข้อมูล Chiangmai Local Food Products 

3. การส่งเสริมการตลาดผ่านการ Branding ได้แก่การสร้าง เเบรนด์เเมบาสเดอร์เเต่ละสินค้า การสร้างเอกลักษณ์ การสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย 

4. การเชื่อมโยงกับช่องทางการจัดจำหน่ายเเละเครือข่ายภาคเอกชนได้เเก่ โรงเเรม สายการบิน ตลาดกลางสินค้า หรือ Market Place

5. การสร้าง Cluster ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการเกษตร ในการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

6. การให้เกิดการบริหารจัดการอย่างชัดเจนในลักษณะเป็นพื้นที่จำหน่ายกลาง เเละเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรท้องถิ่นโดยนำนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีใหม่มาใช้

 

 

รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่