โครงการ 1 ไร่ 1 เเสน/ล้าน

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์เพราะมีการลงทุนต่ำ สามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรได้ ซึ่งปัจจุบันปริมาณกุ้งฝอยเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม บางครั้งใช้กุ้งฝอยเป็นอาหารเลี้ยงอนุบาลลูกปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาบู่ ปลาช่อน ปลากราย และปลาสวยงาม ทำให้เกิดความไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้น

  • หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพื้นที่ 1 ไร่ เป็นของตนเอง ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ในปี 2559  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์เพราะมีการลงทุนต่ำ สามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรได้ ซึ่งปัจจุบันปริมาณกุ้งฝอยเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม บางครั้งใช้กุ้งฝอยเป็นอาหารเลี้ยงอนุบาลลูกปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาบู่ ปลาช่อน ปลากราย และปลาสวยงาม ทำให้เกิดความไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้น
รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่