Register

[rev_slider alias=”slaido_27″][/rev_slider]

การเป็นสมาชิกกับหอหารค้า

สมาชิกหอการค้า แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์

MEMBER
รับสิทธิพิเศษมากมายกับการเป็นสมาชิกกับทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนใช้บริการของหอการค้า ได้รับบริการจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่เก็บค่าบริการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมาชิกสามัญ

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทย เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นเกินกึ่งจำนวนเงินของนิติบุคคลนั้น และประกอบวิสาหกิจทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน เศรษฐกิจ หรือเป็นรัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร หรือสมาคมการค้าที่มีสมาชิก ซึ่งมีสัญชาติไทยเกินกึ่งจำนวนของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกวิสามัญ

ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือสมาคมการค้า ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตจังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกสมทบ

ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มิได้มีสัญชาติไทย หรือสมาคม-การค้าที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าวเกินกึ่งจำนวนของสมาชิกทั้งหมด หรือสหภาพแรงงาน หรือสมาคมตามกฎหมายอื่น ๆ

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ได้แก่ อดีตประธานกรรมการหอการค้า บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่หอการค้า ซึ่งคณะกรรมการของหอการค้ามีมติเชิญเข้าเป็นสมาชิก และบุคคลนั้นตอบรับเชิญ

Privilege

สิทธิประโยชน์
ในการเป็นสมาชิก


กิจการของสมาชิกจะได้รับการแนะนำ

นักธุรกิจต่างประเทศที่มาติดต่อที่หอการค้าฯ หรือติดต่อมาทางจดหมาย โทรสาร E-mail ฯลฯ

ได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา

 • เมื่อประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับกฎ ระเบียบ หรือนโยบายทางราชการ ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 • คำปรึกษาแนะนำทางด้านการค้า การลงทุน
 • หอการค้าฯ จะให้ความช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้านั้นๆ ในรูปของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ

ได้รับเชิญร่วมพบปะเจรจาทางการค้ากับคณะนักธุรกิจต่างประเทศ

 • ที่มาเยือนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเภทธุรกิจการค้าของผู้มาเยือน
 • โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ในบางกรณี)

ได้รับข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจจากหอการค้าฯ

ทั้งในรูปจดหมาย หนังสือพิมพ์, E-mail และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่หอการค้าฯ จัดทำขึ้น รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารในระหว่างสมาชิกโดยผ่านสื่อของหอการค้าฯ

บริการห้องสมุดซึ่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ตลอดจนเอกสารทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ

MEMBER

ส่วนลดในการใช้บริการ

การรับรองเอกสารทางการค้า
ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น
การบริการด้านการประชาสัมพันธ์แนะนำ
การรับรองเอกสารทางการค้า

 • รับรองเอกสารแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
 • รับรองเอกสารอื่น ๆ อาทิ รับรองใบ Invoice, Bill of Lading เอกสารแนะนำ ตัวในการติดต่อธุรกิจ เป็นต้น
 • รับรองฐานะทางการเงิน เพื่อขอรับสิทธิ์เป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และ ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร

ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น

 • การจัดอบรม
 • สัมมนาทางวิชาการ รวมถึงการจัดหลักสูตรการอบรมเป็นการ เฉพาะ (Inhouse Trainning) และการให้เช่าห้องประชุมความจุไม่เกิน 30 ท่าน
 • การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ – ต่างประเทศ
 • การจัดคณะผู้แทนหอการค้าไปเยือนทั้งใน
 • ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน

การบริการด้านการประชาสัมพันธ์แนะนำ

 • ให้บริการสอดรับแทรกสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปพร้อมกับเอกสารสิ่งพิมพ์ของ หอการค้า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหอการค้า

การสมัครเป็นสมาชิก

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารประกอบการยื่นสมัครในนามบริษัทจำกัด

 1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประทับตรารับรอง (เฉพาะบริษัท)
 4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

เอกสารประกอบการยื่นสมัครในนามห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์
 2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

เอกสารประกอบการยื่นสมัครในนามบุคคลธรรมดา (ร้านค้า)

 1. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนร้านค้า หรือ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

สำเนาบัตรประชาชน

 1.  หน้า/หลัง รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก

สมาชิก : สมาชิกรายปี สมาชิกสามัญ

 • ประเภทสมาชิก บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
  • ค่าบำรุงสมาชิก 4,000 บาท
   • รวม VAT 7% 4,280 บาท

สมาชิก : สมาชิกรายปี สมาชิกวิสามัญ

 • ประเภทสมาชิก บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
  • ค่าบำรุงสมาชิก 4,000 บาท
   • รวม VAT 7% 4,280 บาท

สมาชิก : สมาชิกรายปี สมาชิกสมทบ

 • ประเภทสมาชิก บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
  • ค่าบำรุงสมาชิก 4,000 บาท
   • รวม VAT 7% 4,280 บาท

สมาชิก : สมาชิกตลอดชีพ ทุกประเภท

 • ประเภทสมาชิก บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
  • ค่าบำรุงสมาชิก 20,000 บาท
   • รวม VAT 7% 21,400 บาท