การเป็นสมาชิกกับหอการค้า

สมาชิกหอการค้า แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์

MEMBER
รับสิทธิพิเศษมากมายกับการเป็นสมาชิกกับทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนใช้บริการของหอการค้า ได้รับบริการจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่เก็บค่าบริการ

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทย เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นเกินกึ่งจำนวนเงินของนิติบุคคลนั้น และประกอบวิสาหกิจทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน เศรษฐกิจ หรือเป็นรัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร หรือสมาคมการค้าที่มีสมาชิก ซึ่งมีสัญชาติไทยเกินกึ่งจำนวนของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือสมาคมการค้า ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตจังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มิได้มีสัญชาติไทย หรือสมาคม-การค้าที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าวเกินกึ่งจำนวนของสมาชิกทั้งหมด หรือสหภาพแรงงาน หรือสมาคมตามกฎหมายอื่น ๆ

ได้แก่ อดีตประธานกรรมการหอการค้า บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่หอการค้า ซึ่งคณะกรรมการของหอการค้ามีมติเชิญเข้าเป็นสมาชิก และบุคคลนั้นตอบรับเชิญ

Privilege

สิทธิประโยชน์
ในการเป็นสมาชิก

นักธุรกิจต่างประเทศที่มาติดต่อที่หอการค้าฯ หรือติดต่อมาทางจดหมาย โทรสาร E-mail ฯลฯ

 • เมื่อประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับกฎ ระเบียบ หรือนโยบายทางราชการ ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 • คำปรึกษาแนะนำทางด้านการค้า การลงทุน
 • หอการค้าฯ จะให้ความช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้านั้นๆ ในรูปของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
 • ที่มาเยือนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเภทธุรกิจการค้าของผู้มาเยือน
 • โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ในบางกรณี)

ทั้งในรูปจดหมาย หนังสือพิมพ์, E-mail และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่หอการค้าฯ จัดทำขึ้น รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารในระหว่างสมาชิกโดยผ่านสื่อของหอการค้าฯ

ตลอดจนเอกสารทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ

MEMBER

ส่วนลดในการใช้บริการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหอการค้า

การสมัครเป็นสมาชิก

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประทับตรารับรอง (เฉพาะบริษัท)
 4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์
 2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 1. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนร้านค้า หรือ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 1.  หน้า/หลัง รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก

 • ประเภทสมาชิก บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล 
  • ค่าบำรุงสมาชิก 4,000 บาท
   • รวม VAT 7% 4,280 บาท
 • ประเภทสมาชิก บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
  • ค่าบำรุงสมาชิก 4,000 บาท
   • รวม VAT 7% 4,280 บาท
 • ประเภทสมาชิก บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
  • ค่าบำรุงสมาชิก 4,000 บาท
   • รวม VAT 7% 4,280 บาท