โครงการ CCC Mini Marathon

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสมาชิกหอการค้าฯ โดยการจัดแข่งขันวิ่งเป็นสื่อกลาง จึงกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนขึ้นเป็นครั้งแรก กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ “CCC Mini Marathon 2020” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ดำเนินกิจการ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของสมาชิก ทั้งในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ การพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสมาชิก ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รับใช้สังคมจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศชาติโดยส่วนรวมมาเป็นระยะเวลา 42 ปี

  1. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาองค์กรหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของจังหวัดเชียงใหม่โดยส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อันที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของส่วนรวมร่วมกัน
  3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬาวิ่งของจังหวัดเชียงใหม่
รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่