จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการหอการค้า

our team member

BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563

นายวโรดม ปิฎกานนท์

ประธานกรรมการ

Position : ประธานกรร…

นายสมชาย ทองคำคูณ

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

รองประธานกรรมการ : ด้านการค้า การลงทุน และต่างประเทศ

Position : รองประธาน…

ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์

รองประธานกรรมการ : ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และดิจิตอล

Position : รองประธาน…

นายเจนกิจ สวัสดิโอ

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

นายณัฐนารถ สินธุนาวา

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

นายสมฤทธิ์ ไหคำ

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

นายพัลลภ แซ่จิว

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

Position : รองประธาน…

นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

นางสาวกันชกา สุวณิชย์

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

นายอาคม สุวรรณกันธา

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์

กรรมการนายทะเบียน

Position : กรรมการนา…

นายวรพรรธน์ ชุติมา

กรรมการเหรัญญิก

Position : กรรมการเห…

นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล

กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน

Position : กรรมการผู…

นายไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์

กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน

Position : กรรมการผู…

Position : กรรมการปฏ…

นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์

กรรมการผู้ช่วยปฏิคม

Position : กรรมการผู…

Position : กรรมการ B…

Position : กรรมการ B…

Position : กรรมการ B…

Position : กรรมการ B…

Position : กรรมการ B…

นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์

ประธานฝ่ายการค้า และการลงทุน

Position : ประธานฝ่า…

Position : กรรมการ B…

Position : กรรมการ B…

Position : กรรมการ B…

Position : กรรมการ B…

Position : กรรมการ B…

Chiang Mai Chamber of Commerce