จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการหอการค้า

our team member

BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2566-2567

Position : ประธานกรร…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายเจนกิจ สวัสดิโอ

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายกฤษฏิภาชย์ ทองคำคูณ

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายสมฤทธิ์ ไหคำ

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายพัลลภ แซ่จิว

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายวรพรรธน์ ชุติมา

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

นางสาวกันชกา สุวณิชย์

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายอาคม สุวรรณกันธา

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายสรนันท์ เศรษฐี

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์

รองประธานกรรมการ | Vice President

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ | Vice President และกรรมการปฎิคม

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ

รองประธานกรรมการ l Vine President

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี

กรรมการเลขาธิการ |  Secretary General และที่ปรึกษา YEC

Position : กรรมการเล…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา

กรรมการรองเลขาธิการ | Deputy Secretary General และประธานกรรมการ YEC

Position :  กรรมการร…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายธนันท์ อานนทวิลาศ

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายวสิน เลิศเกียรติดำรงค์

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายมรุต พินิจวัฒนา

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

นายสุกฤษ กระแสสุข

กรรมการรองเลขาธิการ

Position : กรรมการรอ…

นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ

กรรมการเหรัญญิก

Position :  กรรมการเ…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสร้อยทับทิม มัณยานนท์

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก

Position : กรรมการผู…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล

กรรมการนายทะเบียน

Position :  กรรมการน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายนเรศ ปลาเงิน

กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน

Position :  กรรมการผ…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Position : กรรมการ |…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Position : กรรมการ |…

Position : กรรมการ |…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Position : กรรมการ |…

Position : กรรมการ |…

Position : กรรมการ |…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Position : กรรมการ |…