who we are

Chiang Mai
Chamber of
Commerce

Some description text for this item

DEFINITION OF US

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้า หมายถึง สถาบันเอกชนที่กลุ่มบุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ โดยมิใช่เป็นการแสวงผลกำไรหรือหารายได้มาแบ่งปันกัน หอการค้ามีสถานภาพทางกฎหมายเป็น “นิติบุคคล“ เมื่อได้รับอนุญาตและจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ในประเทศไทยมีหอการค้าอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน คือ

  • หอการค้าจังหวัด
  • หอการค้าไทย
  • หอการค้าต่างประเทศ
  • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.

2501
who we are

บุคลากร
หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

Some description text for this item

Position : ประธานกรร…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายเจนกิจ สวัสดิโอ

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายกฤษฏิภาชย์ ทองคำคูณ

รองประธานกรรมการ

Position : รองประธาน…

our specialty

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุน

จัดตั้งโดยการสนับสนุนของทางราชการ ภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ที่จะส่งเสริมให้พ่อค้า นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม รวมตัวกันเป็นสถาบันหอการค้า เพื่อส่งเสริมให้เป็นนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน ทั้งทางด้านคุณธรรมและวิชาการ อีกทั้งเพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมภายในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

มีมาตรฐาน ทั้งทางด้านคุณธรรมและวิชาการ

OUR MISSION

วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหอการค้า

PROCESS

การดำเนินกิจการ

ในการดำเนินกิจการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจการ และเป็นผู้แทนของหอการค้าในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนดำเนินการแทนได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 31 นาย โดยมีประธานกรรมการ 1 นาย รองประธานกรรมการไม่น้อยกว่า 1 นาย เลขาธิการ 1 นาย ผู้ช่วยเลขาธิการไม่น้อยกว่า 1 นาย เหรัญญิก 1 นาย นายทะเบียน 1 นาย ปฏิคม 1 นาย และกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ซึ่งกรรมการดังกล่าวนี้จะต้องเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยังมีคณะกรรมการสาขาอาชีพ ซึ่งคณะกรรมการจะแต่งตั้งจากกรรมการ สมาชิก หรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยแบ่งตามประเภทวิสาหกิจหลักของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของสมาชิกที่ประกอบการในสาขาอาชีพเดียวกัน ทำหน้าที่รวบรวม พิจารณาประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนร่วมแสดงความเห็นเสนอแนะในแนวทางการพัฒนาธุรกิจของสมาชิกในแต่ละสาขา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสมาชิก ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป

นอกจากนี้หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะมีเจ้าหน้าที่ประจำ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายให้กระทำการแทน รวมถึงทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการ สมาชิก อนุกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้อำนวยการ และผู้จัดการ เป็นเจ้าหน้าที่ในระดับบริหารและจัดการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำในฝ่ายต่างๆ