หอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นองค์กรตัวแทนของภาคเอกชน และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหน้าที่ และดำรงบทบาทส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการมีบทบาทในนโยบายสาธารณะ และการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหารสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งมาถึง 20 สมัย

 

วิสัยทัศน์
สมัยที่ 22

ซึ่งปัจจุบันองค์กรหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เติบโต และพัฒนาการทั้งในด้านองค์กร และบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก และสังคมของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มแข็ง และยังคงจะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกและโดยส่วนรวม พร้อมก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21 พ.ศ. 2560-2561 จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า

วิสัยทัศน์
สมัยที่ 22

" หอการค้าฯ เข้มเเข็งด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เชื่อมโยงสมาชิกเเละองค์กรพันธมิตร
มุ่งตลาดการค้าต่างประเทศ "

โดยได้กำหนดพันธกิจ

4 ด้าน

มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอการค้าฯ ให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในภาพรวมในระดับคณะกรรมการ และสำนักงานเลขาธิการหอการค้า โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ – พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน  โดยพัฒนากระบวนการทำงานที่ทันสมัย โดยใช้ระบบดิจิทัลมาใช้เพิ่มขึ้้น มีการสื่อสารที่ดี ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบริหารด้านงบประมาณเเละการเงินที่เข้มเเข็ง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรเอกชนที่เข้มเเข็ง

สานประโยชน์สู่มวลหมู่สมาชิกให้มีความชัดเจน ใกล้ชิด ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก โดยกำหนดยุทธศาสตร์เเละโครงการของหอการค้าฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในภาพรวม เพื่อให้สมาชิกฯ มีความเชื่อมั่นเเละสนับสนุนการดำเนินงานหอการค้าอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและฟื้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเชียงใหม่  เชื่อมโยงตลาดการค้า การลงทุน เเละการบริการระหว่างประเทศ ( International Trade ) ในการเปิดตลาดสินค้า บริการในพื้นที่สู่ตลาดการค้า การลุงทุนระดับนานาชาติ เป็นเมืองที่เป็น Market Plece ในระดับนานาชาติ ผ่านกลไกความร่วมมือของบ้านพี่เมืองน้อง ( Sister City ) ประเทศที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเศรษฐกิจเติบโต สร้างความเข้มเเข็งให้ผู้ประกอบการยกระดับสู่การค้าระดับสากล

สนับสนุนร่วมมือองค์กรพันธมิตร หอการค้าฯ จะสร้างเเละสานต่อความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร ใน 3 ภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ ภาคสถาบัน การศึกษา ภาคเอกชน-ประชาสังคม เเละสื่อมวลชน อย่างต่อเนื่องที่จะทำงานประสานกันเป็นเอกภาพในการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด เเละภาคเหนือร่วมกันอย่างสมานสามัคคี

นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางและแผนการดำเนินงาน

Chiang Mai Chamber of Commerce