หอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นองค์กรตัวแทนของภาคเอกชน และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหน้าที่ และดำรงบทบาทส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการมีบทบาทในนโยบายสาธารณะ และการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหารสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งมาถึง 20 สมัย

 

วิสัยทัศน์
สมัยที่ 24

วิสัยทัศน์
สมัยที่ 24

" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายเเละเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเเข่งขันอย่างยั่งยืน "

โดยได้กำหนดพันธกิจ

5 ด้าน

     การสร้างความยั่งยืนของหอการค้ามุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอการค้าฯ ให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรในภาพรวมในระดับคณะกรรมการ และสำนัก งานเลขาธิการหอการค้า ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆของหอการค้า อีกทั้งยังสร้างความแข็ง แกร่งด้านการเงิน การพัฒนาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สู่รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำและเป็นตัวอย่างในการบริหารองค์กรแด่ภาคเอกชนต่างๆ

     สร้างประโยชน์แก่สมาชิก เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายสมาชิก โดยการนำระบบดิจิทัลสารสนเทศ รวมถึง ระบบการสื่อสารบริการ เพื่อสร้างความใกล้ชิดและสร้างผลประ โยชน์สู่มวลหมู่สมาชิกให้มีความชัดเจน ตอบสนองตรงความ ต้องการของสมาชิกเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกฯ มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานหอการค้าอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งเน้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้จากสมาชิกหอการค้าชั้นนำต่างๆ เพื่อเป็นการจัด การความรู้ การแชร์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างสมาชิกด้วยกัน

        สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร จังหวัดเชียงใหม่ มีเครือข่าย ชมรม สมาคม สภาทางด้านธุรกิจ ชั้นนำ
มากมาย ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการให้เกิดการร่วมมือในการสร้าง สรรค์โครงการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมผลักดันโครงการต่างๆ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ยิ่งไป กว่านั้นผลักดันให้เชียงใหม่ เป็นเมืองแห่ง Market Place ในระดับนานาชาติผ่านกลไกความร่วมมือของบ้านพี่เมืองน้อง

     พันธกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ส่งเสริมและการพัฒนาสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจเชียงใหม ่ ทั้งโครงสร้างทางกายภาพ โลจิสติกส์ การค้า การลงทุน ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ในการเปิดตลาดสินค้าและบริการในพื้นที่ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งมุ่งเสริมสมรรถนะธุรกิจและเมืองสู่การเป็น Innovation and Smart City การส่งเสริมผลักดัน
ให้มีการบริการ รูปแบบการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ส่งเสริมให้มีการนำความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาผนวกเทคโนโลยีเพื่อ
การสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดการจ้างงาน
การหมุนเวียนเกี่ยวเนื่องธุรกิจต่างๆ

     การสร้างคุณค่าชีวิต และสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องควบคู ่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ นั้นคือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
จึงถือว่าการสร้างคุณค่าชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริม รักษาสิ่งแวดล้อมถืออีกเป็นหนึ่งพันธกิจหลัก ที่ต้องร่วมผลักดันส่งเสริม ทั้งการลดปัญหาฝุ่นควัน การผลักดันส่งเสริม ให้เชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียว (Green City) และยังคงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามล้านนา ให้ดำรงสืบต่อไป

หนังสือสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2564

หนังสือสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 ประจำปี 2562-2563

สำนักงานคณะกรรมการเเข่งขันทางการค้า ในฐานะหน่วยงานกำกับดูเเลด้านการเเข่งขันทางการค้า ได้จัดทำหนังสือรวมกฎหมายการเเข่งขันทางการค้า ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อเป็นเสื่อในการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายการเเข่งขันทางการค้าให้กับหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำหนังสือ ” จดหมายข่าว วช. ” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยเเละนวัตกรรม เผยเเพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมเเละสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธาณชน

นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางและแผนการดำเนินงาน