Chiang Mai Chamber of Commerce

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”
Read More →
หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”
Read More →
คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24
Read More →
งานเสวนา“การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่”
Read More →
หอการค้าฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี
Read More →
หอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางประจำจังหวัดเชียงใหม่
Read More →

ติดตามข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร
กิจกรรมและอื่นๆ

อัพเดทข่าวสาร และกิจกรรมจากทางหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ การแถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจ การอบรมเชิงวิชาการ และการเปิดตัวโครงการต่างๆ

งานและกิจกรรม

การอบรมและสัมนาเชิงวิชาการ โดยทางหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

การสรุปข่าว

สรุปภาวะเศรษฐกิจเชียงใหม่ ในแต่ละไตรมาส

ความร่วมมือ

ข่าวการร่วมมือการจัดโครงการต่างๆ

รวบรวมข่าวสาร

ติดตามข่าวสารทางด้านกิจจกรรมทั้งหมดของหอการค้าได้ที่นี่

​ข่าวการอบรม สัมนาเชิงวิชาการและอื่นๆ

ข่าวกิจกรรม

0
บทความ

การติดตาม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน Facebook ขององค์กร

f.

อ่านเพิ่มเติม

โดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

178
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ข่าวเศรษฐกิจ
0
ข่าวกิจกรรม
Chiang Mai Chamber of Commerce