Chiang Mai Top Ten Award

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจแขนงต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให่สาธารณะได้ทราบและเชิญชวนใช้หรือรับบริการ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นภาคธุรกิจต่างๆ ให้พัฒนาคุณภาพงานของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อจะได้รับเลือกเป็น หนึ่งในสิบธุรกิจอันดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในสาขาต่างๆ

ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจกาแฟเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิญปฏิบัติการเพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจสำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจกาแฟเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิญปฏิบัติการเพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจสำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา Lanna Coffee Branding Model: Roadmap and Practices.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “รุกตลาดใกล้ บุกตลาดไกล (อินเดีย ลาว)”

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “รุกตลาดใกล้ บุกตลาดไกล (อินเดีย ลาว)” ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา (Lanna Coffee Logo)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา (Lanna Coffee Logo) ชิงเงินรางวัลรวมกว่าหนึ่งแสนบาท