📢📢 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วม “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่10 : YECX ‘nect Gen”

หอการค้าจังหวัดเชียง…

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนมา เรียนรู้ “เรื่องความยั่งยืน” แบบใกล้ตัวและเข้าใจง่ายกว่าที่เคย ในเวที “SustainMETalk”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก…