Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

แอพพลิเคชั่น DLT eForm แหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม ข้อมูลการดำเนินการด้านทะเบียน และภาษีรถแบบครบวงจร

กรมการขนส่งทางบก  เปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT eForm แหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม ข้อมูลการดำเนินการด้านทะเบียน และภาษีรถแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT eForm ให้เป็นแหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม และข้อมูลการติดต่องานบริการด้านทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อาทิเช่น การจดทะเบียนรถ การแจ้งไม่ใช้รถ การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหาย ชำรุด การโอนรถ และอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกเรื่องทางทะเบียนรถ พร้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูล แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร วิธีการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ สถานที่ดำเนินการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ผ่าน Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce