กรมการขนส่งทางบก  เปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT eForm แหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม ข้อมูลการดำเนินการด้านทะเบียน และภาษีรถแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT eForm ให้เป็นแหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม และข้อมูลการติดต่องานบริการด้านทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อาทิเช่น การจดทะเบียนรถ การแจ้งไม่ใช้รถ การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหาย ชำรุด การโอนรถ และอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกเรื่องทางทะเบียนรถ พร้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูล แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร วิธีการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ สถานที่ดำเนินการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ผ่าน Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *