Chiang Mai Chamber of Commerce

แอพพลิเคชั่น DLT eForm แหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม ข้อมูลการดำเนินการด้านทะเบียน และภาษีรถแบบครบวงจร

กรมการขนส่งทางบก  เปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT eForm แหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม ข้อมูลการดำเนินการด้านทะเบียน และภาษีรถแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT eForm ให้เป็นแหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม และข้อมูลการติดต่องานบริการด้านทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อาทิเช่น การจดทะเบียนรถ การแจ้งไม่ใช้รถ การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหาย ชำรุด การโอนรถ และอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกเรื่องทางทะเบียนรถ พร้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูล แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร วิธีการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ สถานที่ดำเนินการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ผ่าน Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce