โครงการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่  (YEC)

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่10 : YECX ‘nect Gen

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความจำเป็นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ (New Generation) ที่สืบทอดธุรกิจ หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองที่ต้องพัฒนาทักษะ และความสามารถในการบริหารงาน ให้ครอบคลุม เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ปัจจัยการดำเนินธุรกิจมากขึ้น จึงได้จัดทำหลักสูตร เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce ) “YEC” ซึ่งได้รับความสนใจและมีสมาชิกเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 300 กิจการในปัจจุบันในปัจจุบันนี้โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส โควิด- 19 ที่เป็นปฏิกิริยาเร่งให้การปรับตัวเร็วขึ้นมาก และยุคที่มีเครือข่าย คู่ค้า ที่ปรึกษา เป็นความสำคัญอันดับต้นๆให้การเติบโตแบบก้าวกระโดดไปด้วยกัน เทคโนโลยีในทุกๆด้าน ล้วนต้องแบ่งปันองค์ความรู้ได้อย่างทันสมัย ทันท่วงทีผลการศึกษาคุณลักษณะสำคัญจาก Entrepreneurship In A Box ที่ทำให้นักธุรกิจส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ

ดังนี้

     1. พร้อมที่จะลงมือทำ
     2. มีความรู้ด้านการลงทุน
     3. มีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ
     4. มีไหวพริบ
     5. มีความอดทน
     6. มีความเพียรพยายาม
     7. ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
     8. กล้าได้ กล้าเสีย
     9. มั่นใจในตัวเอง
     10. มีคอนเน็คชั่น (Connection)

ยุคของการสร้างเครือข่าย (Connect Generation) จึงเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักที่ถูกดึงมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ร่วมกับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทางธุรกิจ บุคลิก และแนวคิดส่วนบุคคล เพื่อให้การแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการแก้ปัญหา ระหว่างผู้ประกอบการ เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว กระชับ ทันสถานการณ์ และที่ขาดไม่ได้คือการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งในการอบรมนี้ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ให้เข้าใจ พร้อมกับรูปแบบวิธีการใหม่ในการทำธุรกิจที่จะมาถึง ว่าเรามีทักษะที่จำเป็นพร้อมพัฒนาแล้วหรือยัง

 1. เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีแนวคิดการพัฒนาทักษะต่างๆ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเปลี่ยนแปลง การปรับตัวให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
 3. เพื่อเป็นพลังของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค
 4. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเชื่อมโยง ทั้งในจังหวัดและภาคีเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่10 : YECX ‘nect Gen โดยได้มี 


อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่