โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล (iNTER-BIZ Connects)

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

           จากยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในกลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด รวมถึงการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

           ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตรถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทและมีศักยภาพในพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางกระแสการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการยังขาดศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงจำเป็นจะต้องเร่งสร้างทักษะ ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน 

         เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ผลิตและส่งออกที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ประกอบการโดยการสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสในการกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ ผ่านการจับคู่ธุรกิจการค้าซึ่งเป็น กลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างศักยภาพและความพร้อมที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าและแข่งขันในตลาดได้อย่างมีศักยภาพ 

        เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Innovation and Creation) นำจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ด้านอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาออกมาเป็นนวัตกรรม สร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า/บริการ โดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าสู่สากล (Brand) การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ส่งเสริมช่องทางการตลาดส่งออกแก่ผู้ประกอบการไทยที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีการพัฒนานวัตกรรม และ/หรือมีการพัฒนาตราสินค้าของตนเองที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อการแข่งขันในตลาดสากล ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรทางการค้าเพื่อกำหนดทิศทางและวิธีการรับมือกับการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

       ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และยุทธศาสตร์จังหวัด หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มสินค้าเกษตร แปรรูป สินค้าอาหาร เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และขยายโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักของตลาดในวงกว้าง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการเจรจาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 

       เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ส่งออก และผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่สนใจในสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

  1. สร้างเครือข่ายทางการค้าในกลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูปพร้อมจับคู่เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจ และนักลงทุนสู่ตลาดสากล 
  2. เพื่อขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูปในจังหวัด เชียงใหม่ ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างและยกระดับสู่ตลาดโลก 
  3. เพื่อพัฒนาทักษะในการเจรจาธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่าง ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ กับผู้ประกอบการค้าในประเทศและต่างประเทศอย่าง ต่อเนื่อง

 

 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 1 อาคาร B อาคารอำนวยการอุยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

 

 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่