นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

Position : ประธานกรรมการ | President

Brief Info : • บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด

Email : jwangwiwat@hotmail.com

Phone : 053-261126

Address : 151 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000