นายณัฐนารถ สินธุนาวา

Position : รองประธานกรรมการ | Vice President

Brief Info :  บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด

Email :  nuttanart@pcncorp.co.th

Phone : 053-021025-7

Address : 150 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

Chiang Mai Chamber of Commerce