นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

Position : รองประธานกรรมการ : ด้านการค้า การลงทุน และต่างประเทศ

Brief Info : • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด

Email : jwangviwat@hotmail.com

Phone : 053 850136 – 40

Address : 151 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Chiang Mai Chamber of Commerce