นายจารุวัตร เตชะวุฒิ

Position : กรรมการผู้ช่วยปฎิคม | Deputy Public Relations Director

Brief Info :  บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด

Email : jar@suksawad.co.th

Phone : 053-246236

Address : 402/1  ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Chiang Mai Chamber of Commerce