นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ

Position :  กรรมการเหรัญญิก | Treasurer

Brief Info :  บริษัท  เวลเนส  มี จำกัด

Email : wellnessme.th@gmail.com

Phone : 081-8272119

Address : 11/5  ถนนหัสดิเสวี  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200