นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว

Position : กรรมการ | Director

Brief Info : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล สปา แมเนจเม้นท์ จำกัด

Email : chawanatpap@gmail.com

Phone :053-279686

Address : 29/2-3 โซน บี ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200