นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว

Position : กรรมการรองเลขาธิการ และกรรมการผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

Brief Info :  บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด

Email : Suthida.saetiao@gmail.com

Phone : 053-279686

Address : 164 ถ.ราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

Chiang Mai Chamber of Commerce