นางสาวรสกร ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์

Position : กรรมการรองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

Brief Info :  บริษัท เอส.ไอ.เอ็ม สยามอุสาหกรรมเชียงใหม่ จำกัด

Email : sim_cm9888@hotmail.com

Phone : 053-800408-9

Address : 236/71,73,75 หมู่ที่ 6 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Chiang Mai Chamber of Commerce