นางสาวรสกร ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์

Position : กรรมการปฏิคม

Brief Info : • บริษัท เอส.ไอ.เอ็ม สยามอุตสาหกรรมเชียงใหม่ จำกัด

Email : sim_cm9888@hotmail.com

Phone : 053 800408-9

Address : 236/71 , 73 ,75 หมู่ที่ 6 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!