นางสาวรสกร ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์

Position : กรรมการผู้ช่วยปฎิคม

Email : sim_cm9888@hotmail.com

Brief Info :  บริษัท เอส.ไอ.เอ็ม สยามอุสาหกรรมเชียงใหม่ จำกัด

Phone : 053-800408-9

Address : 236/71,73,75 หมู่ที่ 6 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Chiang Mai Chamber of Commerce