ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์

Position : รองประธานกรรมการ : ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และดิจิตอล

Brief Info : • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวัฒน์เชียงใหม่

Email : kkij@hotmail.com

Phone : 053-235398

Address : 92 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!