ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์

Position : รองประธานกรรมการ | Vice President

Brief Info :  บริษัท เชียงใหม่วรวัฒน์ จำกัด

Email : kkij@hotmail.com

Phone : 053-251759

Address : 90-92  ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300