โครงการ CCC Golf 2022

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ดำเนินกิจการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2520 ภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของสมาชิก ทั้งในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ การพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสมาชิก ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รับใช้สังคมจังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศชาติโดยส่วนรวมเข้าสู่ปีที่ 45

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นักกอล์ฟผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพันธมิตร โดยการจัดการแข่งขันกอล์ฟเป็นสื่อกลาง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกอลฟ์ขึ้นเป็นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน

โดยในปี พ.ศ.2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มี กำหนดการจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2022” ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ เชียงใหม่

 

  1. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึงมาพัฒนาองค์กรหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ให้สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศณษฐกิจ-สังคมของจังหวัดเชียงใหม่โดยส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักกอล์ฟผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนใน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อันที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของส่วนรวมร่วมกัน
  3. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และกีฬาแข่งขันกอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่