Chiang Mai Chamber of Commerce

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าพบปรึกษาการทำความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 8 ก.ย. 64 …

เชิญชวนสมาชิกเเละผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมนา ” CLUB HOR RESKILL & UPSKILL ” เสริมสร้างทักษะ พัฒนาความสามารถในการทำงาน ให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอล

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอกา…

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหน…

Chiang Mai Chamber of Commerce