หอการค้าเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางความร่วมมือการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในภูมิภาค ภาคเหนือ

หอการค้าเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางความร่วมมือการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในภูมิภาค ภาคเหนือ