Chiang Mai Chamber of Commerce

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการขยายตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมสู่ตลาดญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก…

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม …

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (ไม้ผล)

วันที่ 25 เมษายน 256…

Chiang Mai Chamber of Commerce