หอการค้าฯ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “ โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) ”

เรียน ท่านผู้ประกอบก…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดเชียงใหม่ ครังที 1/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์…

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น “ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

คณะทำงานวิจัยโครงการ…

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)

เปิดรับสมัครสำหรับกิ…

Chiang Mai Chamber of Commerce