Chiang Mai Chamber of Commerce

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)”

ด้วย สำนักงานอุตสาหก…

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสร่างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 (PIN)

❤️ กลับมาตามคำเรียกร…

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทบทวนแผนการดำเนินงาน และ แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดเชียงใหม่ โดย…

Chiang Mai Chamber of Commerce