หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธิศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/2564

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2…

Chiang Mai Chamber of Commerce