หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกเเละหลักแต่งของรองนายกรัฐมนตรีฯ

ในวันที่ 13 กรกฎาคม …

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 256…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคยุโรป

เมื่อวันที่ 24 มิถุน…

Chiang Mai Chamber of Commerce