Chiang Mai Chamber of Commerce

เรียนเชิญสมาชิกสภาหอทุกท่านร่วมงาน”Business Matching and Networking Thai-MYANMAR”

เรียนเชิญสมาชิกสภาหอทุกท่านร่วมงาน”Business Matching and Networking Thai-MYANMAR ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาชิกท่านใดสนใจรายละเอียดผู้ซื้อและสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/ZrsqAF
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-208-7631 วิรัลพัชร

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce