ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้…

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม …

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หลักสูตร WiNSx

วันที่ 16 พฤษภาคม 25…

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จา…

หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

“ยกระดับการบริ…

Chiang Mai Chamber of Commerce