แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ YEC (นางสาวนภัสสร เลาหเจริญยศ,นางสาวพรพิมล ไฝปัน,นายวีรชัย อิทธิพัฒนากุล,นางสาวทิพย์ฏกานต์ สุขิตเจริญกุล) ร่วมงานแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท. สภน.) ณ อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

จากการรายงาน โดย นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการสรุปไว้ ดังนี้ ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2566 มีการปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยวและช่วงเทศกาล ซึ่งแต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นในปีนี้ ทำให้การท่องเที่ยวขยายตัว ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลงเล็กน้อย ในหมวดอาหารและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลังเร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า ตลาดแรงงานทรงตัวหลังเร่งมาต่อเนื่อง รายได้ของเกษตรกรชะลอลงตามผลกระทบของเอลนีโญ แต่ยังขยายตัวได้จากด้านราคา ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังมีทิศทางดี เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคขยายตัวได้เล็กน้อย และในด้านของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากไตรมาสก่อน จากหมวดพลังงานและอาหารสดเป็นสำคัญ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงเล็กน้อย

ทั้งนี้ แนวโน้มไตรมาส 1 ปี 2567 คาดว่าชะลอลงบ้างหลังผ่านช่วงฤดูท่องเที่ยว รวมทั้งมีความเสี่ยงจากรายได้เกษตรกรบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ ค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของการบริโภค อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติตามจำนวนเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวไทยชะลอลงหลังผ่านช่วงเทศกาล ผลผลิตอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกคาดว่ากลับมาปรับดีขึ้น ตามความต้องการของคู่ค้าหลังปัญหาสต็อกสูงคลี่คลาย โดยมีประเด็นที่ต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ และผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควัน และนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →