ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมชาย ทองคูณ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และในนามกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อพบปะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงผู้แทนจากภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือในกรอบประเด็นแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมชาย ทองคูณ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และในนามกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อพบปะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงผู้แทนจากภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือในกรอบประเด็นแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมชาย ทองคูณ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และในนามกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อพบปะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงผู้แทนจากภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือในกรอบประเด็นแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ประเด็นที่ภาคเอกชนเสนอและร่วมหารือต่อนายกฯ การผลักดันโครงการเชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City) โครงการที่ขับเคลื่อน เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของเชียงใหม่ในทุกมิติทั้งด้านศิลปะวัฒนวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และงานระดับนานาชาติ โดย กกร.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคกาศึกษาและภาควิชาการ มีมติขับเคลื่อนร่วมกันภายใต้แนวความคิด “การฟื้นจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ : Chiang Mai Spirituality Revival” ในประเด็นถัดมาว่าด้วยเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยสร้างโอกาสจากการใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมชาย ทองคูณ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และในนามกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อพบปะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงผู้แทนจากภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือในกรอบประเด็นแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

นอกจากนี้ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอและรายงานถึงโครงการ Young Public and Private Collaboration (YPC) ที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน ซึ่งเป็นโครงการนำคนรุ่นใหม่ในภาครัฐและเอกชน มาสร้างความสัมพันธ์ ทำงานร่วมกันในแนวทาง ยุทธศาสตร์จังหวัดนั้นๆ จนส่งผลถึงการสนับสนุนให้มีการจัดไปทั่วประเทศ ปัจจุบันมีมากกว่า 30 จังหวัดที่จัดรุ่นแรกไปแล้ว โดยการทำงานร่วมกันทั้งฝั่งภาครัฐและเอกชน ทำให้เข้าใจลักษณะการทำงานของกันและกันทั้งสองฝั่งมากขึ้น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมชาย ทองคูณ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และในนามกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อพบปะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงผู้แทนจากภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือในกรอบประเด็นแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมชาย ทองคูณ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และในนามกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อพบปะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงผู้แทนจากภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือในกรอบประเด็นแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหา

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →