ต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มช. พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (นายสมชาย ทองคำคูณ,ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์,นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์,นายอาคม สุวรรณกันธา) นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมกับคณะกรรมการ YEC ให้การต้อนรับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี พร้อมร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัดเขียงใหม่ กับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของด้านการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคธุรกิจ การสนับสนุนด้านสถานที่ในการศึกษาดูงาน (Site Visit) สำหรับนักศึกษา การกำหนดโจทย์ปัญหาด้านบริหารธุรกิจสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบกรณีศึกษาหรือการ แก้ปัญหาทางธุรกิจ (Action Learning) ด้านการฝึกปฏิบัติงาน (Internship) ด้านการบริการวิชาการ รวมถึงการวิจัยภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →