หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ” ซึ่งจัดขึ้นโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC- Creative LANNA) ด้วยแนวคิด BCG Economy ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะประกอบด้วย เวทีเสวนา จากผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ NEC ได้แก่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือในแต่ละอุตสาหกรรม ร่วมกับกลุ่มผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) จากภาคชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา จังหวัดเขียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →