หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมประชุม คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social map) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประมวลผล บูรณาการ สอบทานและแก้ไขเพิ่มเติมในโครงการเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง ร่วมกันกำกับ สนับสนุนกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดหางบประมาณในการดำเนินงาน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดย คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ เป็นการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานและเน้นย้ำให้มีการนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →