หอการค้าฯ เข้าพบ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (นายสมชาย ทองคำคูณ,นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ ,นายสรนันท์ เศรษฐี) นายปรกฤษฎ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และนายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ คณะกรรมการ YEC เข้าพบ คณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นำโดย นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโสฯ

ทั้งนี้ เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและผลัดดันนโยบายทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) และผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็ก (Micro SMEs) การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการเงินสำหรับ SMEs รวมถึงประเด็นความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าฯ รวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือแผนงานในการขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA เป็นต้น ณ บ้านพักรับรอง 10 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →