หอการค้าฯร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (นายสมชาย ทองคำคูณ,ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์) และนายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการจัดทำ”แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570″ ระยะที่ 2 (ระดับจังหวัดเชียงใหม่) ณ ห้อง D206 ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่างๆในพื้นที่ โดยเกิดขึ้นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กรร.)จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม หอการค้าและสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.