หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

วันที่ 20 เมษายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายสรนันท์ เศรษฐี, นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ) นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC นายธนันท์ อานนทวิลาศ กรรมการรองเลขาธิการ นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน และคณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเรื่องผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับ องค์กรพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ โดยทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนคร สำนักงานเทศบาลเมือง สำนักงานเทศบาลตำบล และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆในเขตผังเมืองรวม หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถานที่ดังกล่าว หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →