หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

วันที่ 20 เมษายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายสรนันท์ เศรษฐี, นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ) นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC นายธนันท์ อานนทวิลาศ กรรมการรองเลขาธิการ นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน และคณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเรื่องผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับ องค์กรพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ โดยทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนคร สำนักงานเทศบาลเมือง สำนักงานเทศบาลตำบล และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆในเขตผังเมืองรวม หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถานที่ดังกล่าว หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →