หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

วันที่ 20 เมษายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายสรนันท์ เศรษฐี, นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ) นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC นายธนันท์ อานนทวิลาศ กรรมการรองเลขาธิการ นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน และคณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเรื่องผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับ องค์กรพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ โดยทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนคร สำนักงานเทศบาลเมือง สำนักงานเทศบาลตำบล และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆในเขตผังเมืองรวม หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถานที่ดังกล่าว หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือผังเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →