หอการค้าเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)

วันที่ 3 เมษายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) สำหรับถอดรหัสพลังทางสังคม กรณีสมัชชาสุขภาพ สภาพลเมือง สมาคม/สภายางนาฯ สภาลมหายใจ สภาองค์กรของผู้บริโภค สภาองค์กรชุมชน สภาเมืองสีเขียว สภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ และวางแผนปฏิบัติการสภาอาหารฯ และวางแผนปฏิบัติการสภาอาหารฯ เมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)

ทั้งนี้ เพื่อระดมความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์รูปแบบ/เครื่องมือ/พื้นที่กลาง (Platform) สำหรับเสริมสร้างพลังทางสังคม เชื่อมโยงทรัพยากรระหว่างภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กลุ่มเปราะบางเพื่อเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงข้อเสนอจากพลังทางสังคมในระดับพื้นที่เข้ากับกลไกระดับนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง วิเคราะห์หาช่องว่างของการพัฒนาในระดับพื้นที่ และแนวทางการบูรณาการระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศฯ รวมถึงเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะรูปแบบ/เครื่องมือ/พื้นที่กลาง (Platforn) สำหรับเชื่อมโยงทรัพยากรระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดเป็นพลังทางสังคมที่มีประสิทธิภาพร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างหลักประกันทางสังคม พร้อมชุดนโยบายหรือมาตรการ (Policy Package) ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อน และระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →