กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

วันที่ 3 เมษายน 2566 หอการค้าเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ และนายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

นอกจากนี้ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ยังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ บทบาทของสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษายุค Digital Transformation ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานในโลกยุคใหม่ตลอดจนให้นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงการได้รับการศึกษาเชิงประสบการณ์อย่างเท่าเทียมและมีโอกาสแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →