ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการ สมัยที่ 24

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ปีบริหาร​ พ.ศ. 2566 - 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2566 หอการค้าเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมัยที่ 23 กำหนด​จัด “ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 พ.ศ. 2566 – 2567” ตามข้อบังคับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 33 ให้มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกประจำปีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปี หอการค้าฯ​ ในการ​นี้​ ได้รับเกียรติจาก​ นายวีรพันธ์​ ฤทธิ์พงศ์ รอง​ผู้ว่าราชการจังหวัดนเชียงใหม่​ เป็นผู้แทน​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงใหม่​ ในฐานะนายทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัดเชียงใหม่​ เข้าร่วม​ประชุม​ฯ​ ใน่วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง @นิมมาน ชั้น 5 โรงแรมยู นิมมานเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ปีบริหาร​ พ.ศ. 2566 - 2567

โดยในปี 2566 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ สมัยที่ 24 ประจำปีบริหาร พ.ศ. 2566 – 2567 แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ที่หมดวาระลงในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปโดยต่อเนื่อง ตรงตามวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และเพื่อให้เป็นองค์กรภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและของประเทศโดยส่วนรวมต่อไป

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ปีบริหาร​ พ.ศ. 2566 - 2567

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →