หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่าน Strategic Partners ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ และนายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่าน Strategic Partners ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องพลอยไพลิน 2 โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
.
ซึ่งการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และประชาชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการขับเคลื่อนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) และจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการขัทบเคลื่อนงานภายใต้ร่งแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ สำหรับพื้นที่ภูมิภาคอื่นต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →