Chiang Mai Chamber of Commerce

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา “โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ”

วันที่ 16 มิถุนายน 2…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2565 นาย…

Chiang Mai Chamber of Commerce