Chiang Mai Chamber of Commerce

เรียนเชิญรับฟัง “การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565”

เรียนเชิญสมาชิกหอการ…

Chiang Mai Chamber of Commerce